Reis mer enn 1000 år bakover i tid

Reis mer enn 1000 år bakover i tid

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Slider
Ulike prosjekter brynje-element

Ulike prosjekter

Perlemaking

Det ble funnet 30 glassperler av varierte typer ved utgravingen av høvdinghuset (Borg I) på slutten av 1980-tallet. Smeltet glass er i noen grad påvist, men vi har ikke belegg for perleproduksjon på Borg. Flertallet av perlene er trolig importert, men perlematerialet på Borg er i liten grad undersøkt utover funngjennomgangen til Ulf Näsmann i hovedpublikasjonen fra Borg; ”Beads of amber, carnelian, glass, jet roc-crystal and stone s”, side 231 – 240. Jannika Grimbe skal bygget en perlemakerovn av leire i boligdelen i høvdinghuset og demonstrerte perlemaking slik vi tror det ble utført i vikingtiden.

Mat fra Vikingtid

Smak og lukt er vel så vesentlig som syn eller hørsel i opplevelsen av vikingtid. Sammen med matforsker Daniel Serra hadde museet en matutstilling med smaksprøver, fast og skiftende utstilling samt mat som aktivitet for publikum.

En del av prosjektet medførte også forsøk og dokumentasjon med kokegrop.

Rekonstruksjon av Skjoldehamndrakten

Over to sesonger har Dan Halvard Løvlid laget en rekonstruksjon av Skjoldehamndrakten.

Den finnes i vår faste utstilling på museet. Skjoldehamndrakten skriver seg trolig fra 1000- eller 1200-tallet.

Bygging av steingjerde

Over flere år har Arthur Johansen bygget steingjerder ved høvdinghuset.

Foruten å gjeninnføre steingjerder i kulturlandskapet på Borg trengs gjerdet rundt grisebingen for å holde grisene på plass – de respekterer ikke alltid strømgjerdet.

Rekonstruksjon av hodelag til hest

Ved utgraving av høvdinghuset ble det funnet et beslag til hodelag fra tidlig merovingertid. Funnet tilhører den eldste fasen i huset – den 67 meter lange hallen som var i bruk i perioden ca 600 – 700 e.Kr. Tilsvarende beslag er påvist i graver, blant annet Vendel, og de store beslagene finnes da parvis sammen med et par mindre beslag. Laura Bunse, arkeologistudent fra Tromsø, ønsket å rekonstruere et hodelag av lær med rekonstruerte beslag.

Treskjæring av et hestehode

Som en del av den nye utstillingen i et fremtidig nybygg skal det rekonstruerte hodelaget monteres på en treskluptur av et hestehode i full størrelse. En av hestene på Borg har stått modell til skulpturen som ble laget av Doreen Wehrhold.

Oljeproduksjon i hellegrop

Lofotr vikingmsum gjennomførte eksperimenter med brenning av sel- og hvalspekk i rekonstruerte hellegroper fra jernalderen i Kvænangen i Nord-Troms i 2008.

Olje i koler som lyskilde i høvdinghuset

Lofotr Vikingmuseum ved Lars Erik Narmo og Gøril Nilsen fra Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø har gjennomført vellykkede eksperimenter med oljeproduksjon fra sel- og hvalspekk i rekonstruerte hellegroper fra jernalderen. Dette ble videreført i et prosjekt hvor oljen ble brukt til belysning. Ulike oljer fra sel, hval og torsk i koler ble prøvd ut med ulike veiker.

Kullbrenning, jernvinne og videreforedling av luppejern

Lofotr vikingmuseum har gjennom flere år eksperimentet med kullbrenning og jernvinne. Siden 2007 er eksperimentene utført i samarbeid med Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal (en del av Randsfjordsmuseene). På museet har vi rekonstruert en jernvinneovn fra 700-tallet. Erfaringene i bruken av denne er at sjakta av brent leire smuldrer bort i løpet av vinteren, før sjaktmaterialet er utslitt. Dette tyder på at ovnene må ha stått under tak. En del av arbeidet med jernvinna i 2010 blir å bygge en takkonstruksjon (i stav) som dekker ovn/belg.

Avsluttede prosjekter

Du kan lese mer om de avsluttede prosjektene i arkivet, og finner rapporter i vår publikasjonsserie "Lofotr".

Ta kontakt med museet om du vil vite mer om prosjektene, Kontaktinfo: konservator Vegard Kaasen Engen.

Forskning og arkeologi utstillingsmonter brynje-element

Forskning og arkeologi

Museet er bygget som en direkte følge av de arkeologiske utgravningene på stedet. Borg har vært gjenstand for mange ulike forskningsprosjekter.

Forskning

Det er utført en betydelig mengde forskning om Borg siden museet åpnet i 1995. Foruten publiseringen av utgravingene fra perioden 1981 – 1989 og arbeidet med rekonstruksjon av båt (1992), naust og hus (1994/95) og smie (1998) gjelder det;

Forskningsplan

Forskningsplanen til Lofotr vikingmuseum ønsker å videreføre den tradisjonelle arkeologiske forskningen med konkrete forslag under kapitlene ”on site” og ”ta vikingen”. Det vil si mer forskning om Borg og Borg i et nordeuropeisk perspektiv. Under punktene ”eksperimentell arkeologi” og ”museologi og attraksjonsforskning” ønskes større fokus på utradisjonell arkeologisk forskning.

Avhandlinger

Her er noen avhandlinger om høvdingesetet på Borg og Lofotr Vikingmuseum:

Lise Mariann Bolstad Alsli

Bare juks? En kvalitativ studie om barn og autentisitet i museum.

Masteroppgave i arkeologi, mai 2009. Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Trondheim.

Egil Brodshaug

Klebersteinsmaterialet fra de arkeologiske utgravningene av Borg III, Vestvågøy i Lofoten.

Hovedfagsoppgave i arkeologi våren 2005, Universitetet i Tromsø.

Linda Merete Høie

Kulturinstitusjonenes fortellinger om vikingtiden.

Hovedfagsoppgave i arkeologi, Arkeologisk Institutt, høst 2003, Universitetet i Bergen.

Gørill Nilsen

Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap - En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten.

Avhandling til graden Doctor Artium. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Institutt for arkeologi. Universitetet i Tromsø 2003.

Leonie Rebecca Peter

Integrating cultural heritage into a tourist destination, illustrated by the Lofotr Viking Museum in Borg, Norway.

Master’s Dissertation Academic Year: 2009

Submission Date: May 2009, University of Lugano, Switzerland Faculties of Economics and Communication

brynje-element

Eksperimentell arkeologi

Museet har hatt mange spennende håndverksprosjekter, og driver med eksperimentell arkeologi. Her kan du se og lese om prosjektene våre.

Eksperimentell arkeologi er en måte å få ny kunnskap om hvordan mennesker levde i forhistorisk tid. Forskerene bruker innlevelse, og flere ulike typer teknikker, analyser og tilnærminger for å lage og teste hypoteser basert på arkeologisk kildemateriale.

Å rekonstruere gjenstander eller strukturer fra arkeologiske kilder, kan gi ny kunnskap om historien. Håndverk er derfor en vanlig innfallsvinkel til eksperimentell arkeologi. Lofotr vikingmuseum har, med et stort og variert uteområde og det rekonstruerte høvdinghuset, naustet, smien og båtene, et godt utgangspunkt for videre satsing på eksperimentell arkeologi.

Museet gjennomfører forskjellige prosjekter med eksperimentell arkeologi gjennom sommersesongene. De fleste av disse prosjektene er håndverksprosjekter, men eksperimentell arkeologi kan være knyttet til alle sider ved fortiden, så lenge det er mulig å utføre forskende eksperimenter for å lære mer om valgt emne. Alle håndverksprosjektene er ikke nødvendigvis også eksperimentell arkeologi.

Linker til andre websider om eksperimentell arkeologi

Illustrasjonsbilde-Publikasjoner brynje-element

Publikasjoner

Utgivelser og publikasjoner

Landnåm fra nord / Alf Ragnar Nielsen

Island ble også befolket nordfra Hålogalendinger og namdalinger satte dype spor på Island. "Landnåm fra nord – Utvandringa framdet nordlige Norge til Island i vikingtid” er utgitt på forlaget Orkana Akademisk. Boka er et samarbeidsprosjekt mellom universitetet i Nordland og Lofotr Viking Museum Island ble bosatt første gang på slutten av 800-tallet, og de fleste som reiste over var nordmenn. Nesten alle historikere som har skrevet om dette tidligere, har regnet Vestlandet som arnestedet for utvandringa. Men studerer en de eldste islandske kildene nøyere, viser det seg at svært mange også kom fra det nordlige Norge. Olaf Tvennumbruni og Åshild fra Vestvågøy var så langt fra alene. Vi kjenner faktisk til over 30 andre landnåmsfamilier, fra Andøy i nord til Namdalen i sør.

I boka presenteres og drøftes utvandringa og landnåmet: Hvem var de nordnorske landnåmspersonene, hvorfor reiste de og hvor reiste de ut fra? Hvor på Island slo de seg ned, og hvilke forhold kom de til? Boka som utgis på forlaget Orkana Akademisk, er rikt illustrert med bilder fra Island.

Forfatteren Alf Ragnar Nielssen er opprinnelig fra Lofoten. Han er professor i historie ved Universitetet i Nordland og professor II ved Lofotr Vikingmuseum. Alf Ragnar Nielssen har tidligere gitt ut flere bøker og artikler, bl.a. om fiskeri og Lofotens historie. Boka kan kjøpes i museumsbutikken.

Publikasjonsrekke "Lofotr"

"Lofotr" er vår nettbaserte publikasjonsrekke. Her finner du rapporter og artikler fra prosjekter tilknyttet museet. Nedenfor finner du de nyeste utgavene av vår publikasjonsrekke. Kontakt museet om du ønsker å få tilsendt eldre rapporter på epost.

tuftene på Borg brynje-element

Utgravninger

Det har vært en rekke utgravninger her siden restene av høvdinghuset først ble oppdaget i 1981.

1983 - 1989

Fra 1983 til 1989 var det et stort fellesnordisk utgravningsprosjekt på Borghøyden. Det ble klart at man her hadde funnet et høvdingsete fra yngre jernalder, og at det hadde stått flere hus fra ulike perioder oppe på høyden. Hovedutgravningsfeltene Borg I (høvdinghuset) og Borg II (hus fra 1000-tallet) ble nesten helt utgravd. Et hjørne av høvdingehuset ble bevart uutforsket for senere forskningsprosjekter. Husenes størrelse og rominndeling ble klarlagt.

Rommenes funksjon ble analysert utfra hvor man fant ulike typer gjenstandsmateriale. Arkeologene avdekket et hus fra 500-900 e.kr. Dette huset var i utgangspunktet 67 meter. På 700 tallet gjennomgikk huset en større ombygging og ble 83 meter langt og 9,5 m bredt. Det ble klart at høvdinghuset er det lengste huset vi kjenner fra vikingtid.

2000 – 2002

Fra 2000 til 2002 var det igjen arkeologiske utgravninger på Borg. Denne gangen var det et hus fra tidlig middelalder, 1100-1200-tallet, som ble avdekket. I samme prosjekt ble det funnet kokegroper som er ca 2000 år gamle. Området rundt høvdinghuset er fullt av spor fra menneskenes liv i fortiden og museet må ta hensyn til dette når nye aktiviteter og bygninger planlegges. Borghøyden er et område arkeologene ser på med stor interesse.

2009 - 2010

Da det skulle bygges et nytt museumsbygg var det igjen tid for veldig spennende utgravninger. I 2009 og 2010 ble det avdekket et stort kokegropfelt her. Kokegroper er en form for utendørs matlaging i store nedgravninger i bakken. Her kokes mat med oppvarmede stener. Kokegropene er fra 400 f. Kr til 700 e. Kr. Det kan bety at dette var et samlingssted alt før høvdingen bygget sin mektige hall. Også flere husspor ble avdekket i de foreløpig siste utgravningene. Oppe på høyden er det funnet spor av minst 8 langhus, sannsynligvis flere. Fire av disse er datert til jernalder/middelalder, de øvrige er foreløpig udatert.

Nærmiljøet rundt Borghøyden

I nærmiljøet rundt Borghøyden ligger det svært mange spennende arkeologiske spor. Disse er med på å styrke teorien om Borg som høvdingesete i jernalder.

Nede ved Innerpollen ligger det en stor samling nausttufter fra jernalder, og på Bøstad rett i nærheten finnes både gravfelt og et av de særpregede nordnorske ringformede tunanleggene fra eldre jernalder.

Møt vikingene

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn 1000 år.

Åpningstider/Opening hours

Billettpriser/Admission

Finn fram/Find Us

01.02 - 31.04 *

Mandag/Monday - Lørdag/Saturday 12:00 - 16:00

Søndag stengt/Sunday Closed

01.05 - 31.05

Stengt/Closed due to COVID-19.
Endringer grunnet situasjonen med korona kan forekomme./Due to COVID-19, changes may occur. Thanks for understanding.

01.06 - 31.07

Mandag/Monday - Søndag/Sunday 11:00 - 18:00
Endringer grunnet situasjonen med korona kan forekomme./Due to COVID-19, changes may occur. Thanks for understanding.

01.08 - 15.09

To be announced
Endringer grunnet situasjonen med korona kan forekomme./Due to COVID-19, changes may occur. Thanks for understanding.

16.09 - 31.10

To be announced

.

01.11 - 31.01 *

To be announced

* Museum, exhibitions closed from 23.12 - 01.01 | * Viking feast every day except 24, 25, 26, and 31.12 | Changes may occur during Easter and holidays

  02.01 - 14.06 15.06 - 31.07 01.08 - 22.12
Voksen/Adult NOK 170,- NOK 200,- NOK 170,-
Barn/Child 6-15 år/year NOK 130,- NOK 150,- NOK 130,-
Barn/Child < 6 år/year Gratis/Free Gratis/Free Gratis/Free
Familie/Family (2+3) NOK 535,- NOK 625,- NOK 535,-
Student/Students NOK 160,- NOK 170,- NOK 160,-
Honnør/Senior NOK 160,- NOK 170,- NOK 160,-

Vikinggilde - en middagsopplevelse 

Vikingegilde

25-års jubileum i 2020

25 års Jubileum

Vikingfestival 2020 - avlyst pga. smittevernhensyn

Lofotr Vikingfestival 2019

Årshjul  2020

Årskalender for Lofotr Vikingmuseum

 

Aktuelt fra Lofotr Vikingmuseum

​Lofotr Vikingmuseum og alle museer og besøkssteder som er en del av Museum Nord forholder seg til myndighetenes råd om smittevern. 
Bædi & Børdi er to pussige figurer. Bædi er en geit som elsker fiskeboller og Børdi er en fugl som ikke kan fly. Hva i alle dager har de med vikingtiden å gjøre? 
Også i sommer blir det aktiviteter og opplevelser for hele familien ved Lofotr Vikingmuseum. Den viktigste delen, Høvdinghuset og utstillingene åpner 1. juni. Fra 15. juni skjer det ekstra mye hos vikingene. 
​Fra og med 1. juni åpner Lofotr Vikingmuseum dørene sine igjen for publikum.
På grunn av Covid-19 må vikingfestivalen ved Lofotr Vikingmuseum i 2020 avlyses.
​På grunn av korona/covid-19 er museet stengt inntil videre. Vi forholder oss til myndighetenes råd og anvisninger og arbeider samtidig for å kunne åpne for gjester så snart som mulig. Vikingene gleder seg til besøk igjen, av store og små, gamle og unge - ja, alle som er på jakt etter gode opplevelser i Lofoten! 

Aktuelt

​Lofotr Vikingmuseum og alle museer og besøks...
Bædi & Børdi er to pussige figurer. Bædi ...
Også i sommer blir det aktiviteter og opplevelser ...
​Fra og med 1. juni åpner Lofotr Vikingmuseum døre...
Spennende tidsreise
Et utrolig flott og levende museum med engasjerte guider. Fikk en kort og utfyllende historie om foranledningen til museet
Oddvar, Kongsvinger Norge (Trip Advisor juli 2017)
Header
Be a Viking
It is the best cultural museum I have ever visited. It is a hands on museum where you can touch everything and experience how Vikings live. You can raw a giant Viking vessel, a great experience, do not leave the museum without doing it.
Earibal (TripAdvisor juli 2014)
Header
Tilbake til vikingtiden
Langhuset på Borg er virkelig verdt et besøk!! Ansatte ikledd tidstypiske antrekk bedriver dagligdagse gjøremål, slik at man får innblikk i hvordan dagliglivet artet seg i vikingtiden. Matlaging over bål og håndverk av ulike slag er spennende å få med seg. Vikingfestivalen arrangeres hvert år mot midten av august. I 2017 var det fra 9.-13. august. Det kom 150 vikinger fra inn- og utland som hadde leir ned mot fjorden der vikingskipet ligger fortøyd. Her får man i tillegg se forestillinger, musikalske innslag, kamper og skyte med pil og bue og øksekasting. Salg av håndverksarbeider av mange slag fra ulike flinke håndverkere.
Mortvi (TripAdvisor august 2017)
Header
Whow a professional replica of a Viking house And you can enjoy all the armor and tools as thy are all replicas and you can use them Feels like you are back in time.
Zoefff (Google bedrift mars 2018)
Header
Fantastic museum. Dress warmly, as some exhibits are outside. Archery and axe throwing was a highlight!
Kylie Neale (Google bedrift, mai 2018)
Header
previous arrow
next arrow
Slider

#lofotrvikingmuseum

Utmerkelser og samarbeidspartnere

Logorekke: Samarbeidspartnere til Lofotr Vikingmuseum

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no